Nawigacja

Czwartek 03.09.2015
Ilość odwiedzin: 187941

 

  

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W KIELCACH

 

OGŁOSZENIE

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2015/2016r.

 

14.04.2015 r. – 20.04.2015 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

21.04.2015 r. – 14.05.2015 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka można wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie https://kielce.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna od 14 kwietnia 2015r.)
wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki, w celu zatwierdzenia.

22.05.2015 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.05.2015 r. – 29.05.2015 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

01.06.2015 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

 
do 31.08.2015 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 20 c), po publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkami poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci posiadającym opinie o konieczności odroczenia od obowiązku szkolnego:

·       jeśli dziecko uczęszcza do publicznego przedszkola lub szkoły i rodzice chcą, aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której obecnie uczęszcza – zobowiązani są do złożenia u Dyrektora placówki opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaną przez Dyrektora szkoły podstawowej, do obwodu której dziecko należy;

 

·       jeśli dziecko uczęszcza do publicznego/niepublicznego przedszkola/szkoły i rodzice chcą, aby dziecko uczęszczało od września 2015r. do innej placówki niż dotychczas – zobowiązani są do zgłoszenia się do Dyrektora placówki, wybranej przez rodziców jako placówka „pierwszego wyboru”, wraz z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaną przez Dyrektora szkoły podstawowej, do obwodu której dziecko należy – celem dokonania rejestracji w systemie do naboru (dziecko wówczas bierze udział w rekrutacji);

 

Czynności określone w pkt. 1)  należy dokonać w terminie od 14.04.2015 do 14.05.2015r. do godz. 15:00, a w przypadku pkt. 2)  - w terminie od 21.04.2015r. do 14.05.2015r. do godz. 15:00. Po upływie tego terminie , zgodnie z art. 14b ustawy o systemie oświaty – Prezydent Miasta ma obowiązek wskazania miejsca realizacji rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego. Będzie to jednak placówka na terenie miasta Kielce, w której w danej chwili będzie wolne miejsce.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 obowiązują:

·          kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

·          kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałami nr VI/90/2015 oraz VI/91/2015 z dnia 19 marca 2015r., tzw. kryteria samorządowe.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 574 zł)

6

               Od 100 %  -  poniżej 150 % – od 574,00 zł – 860,99 zł 

5

                Od 150 % -   poniżej 200 %    861,00 zł – 1147,99 zł

4

              Od 200 % - poniżej 250 % - 1148,00 – 1434,99 zł

3

               od 250 % - poniżej 300 %  - od 1435,00 zł – 1721,99 zł

2

              od 300 % - od 1722,00 zł

1

·       Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

·       Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.

·       W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

·       Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

·       Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

Kryteria samorządowe potwierdzane są:

1) Kryterium  dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do danej placówki oraz kryterium dotyczące dochodu – odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka. (art. 20 c ust. 4,5 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw). 

2) Kryteria dotyczące zatrudnienia i nauki rodzica/ów – zaświadczeniami od pracodawcy/ ze szkoły/uczelni.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 20 s pkt. 7 ustawy o systemie oświaty)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. (ust.20 s pkt. 8 ustawy o systemie oświaty).

 

Wiadomości

Kontakt

  • PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 2 w KIELCACH
    ul. Sowia 1B, Kielce,
    ul. Górnicza 64, Kielce
  • 41 3676046 Dyrektor
    41 3676507 ogólny przedszkole
    41 3676471 ul. Górnicza 64

Galeria zdjęć