PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 2 w KIELCACH
Strona główna

  

 

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W KIELCACH

 

UWAGA RODZICE!

  

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2014/2015r.

 

06.03.2014 r. – 12.03.2014 r. – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

13.03.2014 r. – 02.04.2014 r. – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola. Dane dziecka można wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie https://kielce.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna od 6 marca) Wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdego z przedszkoli, w celu zatwierdzenia.

17.04.2014 r. do godziny 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17.04.2014 r. – 24.04.2014 r. – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola, do którego zakwalifikowało się dziecko.

25.04.2014 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej widomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola.

do 31.08.2014 r. – rekrutacja uzupełniająca.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:

 • ­   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
 • ­   kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu
  z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 539 zł)

6

               Od 100 %  -  poniżej 150 % – od 539,00 zł – 808,49 zł 

5

                Od 150 % -   poniżej 200 %  –  808,50 zł – 1077,99 zł

4

              Od 200 % - poniżej 250 % - 1078,00 – 1347,49 zł

3

               od 250 % - poniżej 300 %  - od 1347,50 zł – 1616,99 zł

2

              od 300 % - od 1617,00 zł

1

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
 • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r., z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społecznie niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 20 c ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
 • Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (art. 20 c ust. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka. (art. 6.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw). 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 20 s pkt. 7 ustawy o systemie oświaty)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. (ust.20 s pkt. 8 ustawy o systemie oświaty).

 

 

photo

Czwartek 17.04.2014

Ilość odwiedzin: 109436